Regulamin konkursu Kryzys

Konkurs fotograficzny

Dom Kultury Rybnik – Niedobczyce

i działający przy DK Klub Fotograficzny FORUM OBIEKTYWNE

ogłaszają konkurs fotograficzny.

Konkurs adresowany jest zarówno do amatorów jak i profesjonalistów, uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. Celem konkursu jest ukazanie umiejętności postrzegania w ciekawy sposób tematu:

„KRYZYS„

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Otwarty konkurs fotograficzny

1. Organizatorem konkursu jest Dom Kultury w Rybniku Niedobczycach oraz działający przy DK klub fotograficzny „FORUM OBIEKTYWNE”.

2. Uczestnictwo
a) konkurs adresowany jest zarówno do amatorów jak i profesjonalistów
b) uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne
c) do konkursu dopuszcza się wyłącznie zgłoszenia autorskie
d) dopuszczane do konkursu będą wyłącznie prace osób powyżej 16 roku życia

3. Celem konkursu jest ukazanie umiejętności postrzegania w ciekawy sposób niżej wymienionego tematu.

4. Zgłoszenia:

a) każdy autor może zgłosić maksymalnie trzy prace o tematyce „kryzys” .

b) do prac powinna być dołączona karta zgłoszenia, która jest do pobrania na stronie internetowej: www.dkniedobczyce.pl
Karta zgłoszenia powinna być w kopercie zaklejonej, na której należy wpisać tylko godło autora.
c) Zdjęcia należy nadesłać w postaci odbitki na papierze (format zdjęć: nie mniejsze niż 20x30cm) i w postaci pliku na płycie CD (JPG w rozdzielczości min. 1900×2500 i 300dpi), prace w formie cyfrowej zostaną umieszczone w tworzonym archiwum i w razie potrzeby powiększane do dużych formatów techniką cyfrową. Z tyłu zdjęcia należy wpisać tytuł oraz godło autora.

d) dopuszcza się prace poddane obróbce cyfrowej

e) nadsyłane prace nie mogą być podklejone ani oprawione

5. Nagrody:
– O przyznaniu nagród decyduje Jury, które w uzasadnionych wypadkach może podjąć decyzję o innym ich podziale.
– Decyzje Jury Konkursu są ostateczne i nieodwołalne.
– Wysokość puli nagród zostanie podana do końca miesiąca września ’09 na stronie www.dkniedobczyce.pl.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego zamieszczania nadesłanych prac na stronach internetowych, w mediach i publikacjach związanych z konkursem i innych publikacjach pokonkursowych, w niekomercyjnych materiałach DK – na wystawach pokonkursowych i innych projektach organizowanych z wykorzystaniem zbiorów powstałego na bazie konkursu archiwum.

Nadesłanie prac na konkurs wraz z kartą zgłoszenia jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do nadesłanych prac, uznaniem niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na umieszczenie prac w powstającym archiwum fotografii, ich eksponowaniem i powielaniem w zakresie związanym z działalnością archiwum oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych celach związanych z niniejszym konkursem.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich przez uczestników konkursu.

7. Terminy:
– do 30.10.2009 – termin przyjmowania prac
– 02.11.2009 do 06.11.2009 – ocena prac, przyznanie nagród i wyróżnień
– 10.11.2009 (wtorek), godz.18.00 – otwarcie wystawy pokonkursowej, wręczenie nagród
zwycięzcom, wernisaż.

8. Jury konkursu powołuje organizator.

9. Kryteria oceny:
– wartość artystyczna
– zgodność z tematem konkursu

– niebanalna interpretacja tematu
– jakość techniczna
– spełnienie wymogów formalnych

10. Prace konkursowe nie będą zwracane – zostaną umieszczone w archiwum DK Niedobczyce, stając się jego własnością. Autorzy prac zachowują prawa autorskie z zastrzeżeniem uprawnień organizatora do działań zawartych w punkcie 6 niniejszego regulaminu.

11. Patroni medialni Konkursu Foto:

Portal Rybnik.com.pl, Radio 90, Telewizja TVT, Tygodnik „Region po godzinach”.

11. Zgłoszenia można składać w sekretariacie DK lub przesyłać na adres:

Dom Kultury
ul. Barbary 23
44-270 Rybnik – Niedobczyce
woj. śląskie
tel. 032 4331065/6

12. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym regulaminie.

Dodatkowe informacje:
Klaudiusz Mitko
e-mail mitkok@poczta.onet.pl

Dodaj komentarz