Regulamin konkursu fotograficznego „Moje miejsce na Ziemi”

Regulamin Konkursu Fotograficznego

„Moje miejsce na Ziemi”

 

 

1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu „Moje miejsce na Ziemi” jest Złotoryjski Klub Fotograficzny działający przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Złotoryjskiej z siedzibą w Złotoryi przy ul. Szkolnej 1 (Dom Nauczyciela „Bacalarus”).

2. Konkurs organizowany jest pod honorowym Patronatem Starosty Powiatu Złotoryjskiego oraz pod patronatem medialnym portalu internetowego Zlotoryja.info a także miesięcznika „Echo Złotoryja”.

3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem

i zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.

4. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej oraz na stronach internetowych „Echa Złotoryi”: www.tmzz.pl i Złotoryjskiego Klubu Fotograficznego: www.zkf.tmzz.pl.

2. Uczestnictwo w konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna.

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich miłośników fotografowania – amatorów i

profesjonalistów i jest wolny od wszelkich opłat.

3. Warunkiem realizacji przez Uczestnika Konkursu prawa do nagrody, jest podanie danych kontaktowych, w tym imienia i nazwiska, adresu oraz ewentualnie numeru telefonu w zakresie niezbędnym do powiadomienia o przyznaniu nagrody i przyznania nagrody.

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika

Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w

nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go

do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także

prawa do żądania wykonania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

 

3. Terminarz konkursu

1. Konkurs trwa od 01 października 2009 r. do 30 listopada 2009 roku.

2. Ostatecznym terminem nadsyłania zdjęć wraz z formularzem zgłoszenia jest dzień 30 listopada 2009 roku.

3. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie imion i nazwisk zwycięzców nastąpi w grudniowym numerze „Echa Złotoryi”.

4. Zasady zgłaszania zdjęć do konkursu.

1. Tematem konkursu są miejsca na terenie powiatu złotoryjskiego warte uwiecznienia z powodu ich urody, wartości historyczno-kulturowych, oryginalności czy uczuć sentymentalnych.

2. Do Konkursu można zgłaszać zdjęcia wykonane przez autora w 2009 roku.

3. Zdjęcia mogą przesyłać tylko autorzy zdjęć.

4. Zdjęcia zapisane w formacie JPG, umieszczone na płycie CD powinny posiadać rozdzielczość nie mniejszą niż 200 dpi i długość krótszego boku nie mniejszą niż 20 cm. Dopuszcza się również przekazanie zdjęć w formie odbitki fotograficznej o wymiarach 20*30 cm.

5. Każdy autor może nadesłać maksymalnie 3 zdjęcia.

6. Płyta CD powinna być podpisana imieniem, nazwiskiem, a także zawierać adres i numer telefonu autora zdjęcia. W przypadku odbitek, dane te należy zapisać na odwrocie zdjęcia.

7. Prace nie spełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.

8. W przypadku uwidocznienia na zdjęciu wizerunku osób trzecich autor ma obowiązek

załączyć ich deklarację/pozwolenie wykorzystania wizerunku – w innym przypadku

zdjęcie będzie wykluczone z konkursu.

9. Ingerencja komputerowa dopuszczalna jest jedynie w zakresie działań

odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na

rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru, wypalaniu, poszerzeniu tonalności, wyostrzeniu, redukcji szumu. Wszelkie inne zmiany, opracowania, fotomontaż są niedopuszczalne.

10. W przypadku, gdy do Konkursu zgłoszonych zostanie więcej zdjęć jednego autora niż

dopuszcza Regulamin, Organizatorzy nie dopuszczą takiego zgłoszenia do Konkursu

jako niezgodnego z Regulaminem.

 

3. Przebieg konkursu oraz zasady prowadzenia konkursu

1. Organizatorzy zapraszają do jury konkursu osoby związane z ziemią złotoryjską a w szczególności przedstawiciela Starosty Powiatu Złotoryjskiego, Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej, redakcji Echa Złotoryi, Złotoryjskiego Klubu Fotograficznego, portalu Zlotoryja.info, a także osoby zajmujące się fotografią a niebiorące udziału w Konkursie.

2. W skład jury nie mogą wchodzić osoby spokrewnione z uczestnikami Konkursu.

3. Na pierwszym posiedzeniu jury wybiera ze swego grona Przewodniczącego (w

głosowaniu tajnym większością głosów).

4. W przypadku równego podziału głosów pozostałych członków jury Przewodniczący

ma głos decydujący o wyniku Konkursu.

5. Organizatorzy określą termin i miejsce obrad jury.

6. Organizatorzy nie zwracają zdjęć nadesłanych na Konkurs i zastrzegają sobie prawo

do dysponowania fotografiami, które będą wykorzystywane na zasadzie bezpłatnej licencji w

działalności Organizatorów i partnerów konkursu (czasopisma, publikacje, foldery, plakaty, wydruki wielkoformatowe itp.).

7. Zwycięskie zdjęcia opublikowane zostaną w „Echu Złotoryi” oraz na stronach internetowych Organizatorów i partnerów Konkursu.

8. Przysłanie zdjęć jest równoznaczne z deklaracją autora tych zdjęć o zgodzie na ich

wykorzystanie w wyżej wymienionych celach na zasadzie licencji (bezpłatnej), na następujących polach eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zdjęcia – wytwarzanie określoną

techniką egzemplarzy zdjęcia, w tym techniką drukarską, reprograficzną,

zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których zdjęcie

utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo

egzemplarzy.

 

6. Nagrody

1. W Konkursie przyznane zostaną nagrody rzeczowe.

2. Przewiduje się nagrodzenie trzech najlepszych zdjęć oraz przyznanie wyróżnień.

3. Dopuszcza się ufundowanie specjalnej nagrody przez patrona honorowego lub patronów medialnych.

4. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej listownie lub telefonicznie najpóźniej w

ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Koszty powiadomienia laureatów

pokrywają Organizatorzy.

5. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych

właściwości nagród.

 

7. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie

pisemnej najpóźniej w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu tj. od

ogłoszenia wyników Konkursu, na adres: Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej, ul. Szkolna 1, 59-500 Złotoryja.

 

8. Postanowienia końcowe

1. Organizatorzy zastrzegają sobie, że nie ponoszą odpowiedzialności za:

– zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie byli w stanie przewidzieć lub którym nie mogli zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej;

– niewręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych lub ich błędnym podaniem;

– świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.