Projekt regulaminu ZKF

rp 3

Już w czwartek (29 kwietnia) odbędzie się Walne Zebranie ZKF. Jednym z punktów, jest przyjęcie regulaminu działania Klubu. Poniżej prezentujemy projekt. Niniejszym zapraszamy do dyskusji – póki nie jest jeszcze za późno…

  Regulamin działalności Złotoryjskiego Klubu Fotograficznego (Projekt)

 1. Złotoryjski Klub Fotograficzny działa na podstawie §30 Statutu Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej.
  1. Członkiem Klubu może zostać każdy pasjonat fotografii, który akceptuje niniejszy regulamin.
  2. Członkostwo w Klubie nie jest równoznaczne z przynależnością do Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej.
  3. Przyjęcie do Klubu następuje na podstawie pisemnej deklaracji przyjętej przez Zarząd Klubu.
  4. Klub nie posiada osobowości prawnej. W sprawach wykraczających poza zwyczajny zarząd, Klub jest reprezentowany przez Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej.
 2. Złotoryjski Klub Fotograficzny tworzymy aby:
  1. Skupić osoby fotografujące z terenu ziemi złotoryjskiej
  2. Doskonalić umiejętności
  3. Wymieniać doświadczenia.
  4. Oceniać prace.
  5. Motywować się do twórczych poszukiwań.
  6. Promować twórczość członków Klubu.
  7. Dokumentować wydarzenia odbywające się na terenie naszego regionu.
  8. Utrwalać piękno naszej małej ojczyzny.
 3. Zakres działań Klubu:
  1. Doskonalenie umiejętności fotografowania
   1. Każde spotkanie klubowe jest okazją do zaprezentowania prac wykonanych przez członków Klubu oraz dyskusji na ich temat.
   2. Przeprowadzanie zajęć praktyczne w terenie.
  2. Organizacja plenerów fotograficznych i wspólnych wyjazdów w ciekawe miejsca.
  3. Współpraca z lokalnymi stowarzyszeniami oraz samorządem polegająca na pozyskiwaniu materiałów fotograficznych, które mogłyby być użyte do promocji regionu.
   1. Współpraca z „Echem Złotoryi”
   2. Współpraca ze „Zlotoryja.Info”
   3. Zbieranie materiałów do wydawnictw TMZZ:
   4. Przygotowywanie materiałów dla wydawnictw regionalnych.
  4. Dokumentowanie wydarzeń kulturalno-sportowych.
  5. Organizacja wystaw.
  6. Realizowanie projektów fotograficznych.
  7. Nawiązanie współpracy z instytucjami oraz podmiotami gospodarczymi z terenu miasta w celu prezentacji zdjęć związanych z ziemią złotoryjską.
  8. Organizacja spotkań z ludźmi zajmującymi się fotografią.
  9. Udział w konkursach fotograficznych.
 4. Zasady działalności Klubu:
  1. Cała działalność klubu opiera się na pracy społecznej. Wszelkie przychody, są w całości przeznaczone na koszty działalności klubu.
  2. Nad bieżącą działalnością Klubu czuwa zarząd Klubu oraz osoby wyznaczone przez zarząd do organizowania poszczególnych sfer działalności.
  3. Koszty działalności Klubu pokrywane są:
   1. Ze składek członków Klubu,
   2. Z przychodów z wydawnictw, nagród, dotacji,
   3. Z innych przychodów
  4. Bezpośrednią pieczę nad przychodami i wydatkami Klubu sprawuje sekretarz Klubu, który podlega w tym zakresie skarbnikowi Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej.
  5. Środki finansowe Klubu gromadzone są na koncie Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej a ich wydatkowanie odbywa się pod nadzorem skarbnika Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej.
 5. Sfery działalności Klubu:
  1. Określa się następujące sfery (sekcje) działalności klubu:
   1. Promocja
   2. Wydawnictwa i organizacja wystaw oraz spotkań z ciekawymi ludźmi
   3. Organizacja plenerów
  2. Każdą z powyższych sfer działalności kieruje osoba wyznaczona przez Zarząd Klubu
 6. Władze Klubu
  1. Władzami Klubu są
   1. Walne zebranie członków Klubu
   2. Zarząd Klubu
  2. Walne zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu raz do roku w okresie od marca do kwietnia. O Walnym zebraniu Klubu, Zarząd informuje na stronach internetowych Klubu przynajmniej na 14 dni przed terminem zebrania. Z ważnych przyczyn Zarząd może zwołać Walne Zebranie poza wyznaczonym terminem, ogłaszając ten fakt w lokalnych mediach z 14 dniowym wyprzedzeniem.
  3. Walne zebranie jest prawomocne przy obecności 20% członków. Pierwszą decyzją Walnego Zebrania jest wybór przewodniczącego Zebraniem oraz sekretarza. Wybór następuje zwykłą większością głosów.
  4. Walne zebranie:
   1. dokonuje wyboru Zarządu
    1. Każdy członek Klubu może wysunąć kandydatury do Zarządu Klubu.
    2. Wybory członków zarządu dokonywane są zwykłą większością głosów.
    3. W przypadku równego podziału głosów zarządza się powtórne głosowanie. W przypadku ponownego, równego podziału głosów, powtarza się procedurę wyborów.
    4. skład Zarządu jest uprawomocniony po akceptacji przez Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej.
    5. W przypadku odrzucenia przez Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej Zarządu Klubu w całości lub w części, władzami Klubu pozostaje dotychczasowy Zarząd, który w terminie 30 dni od dnia decyzji Zarządu TMZZ zwołuje Walne Zebranie członków Klubu. W przypadku ponownego odrzucenia przez Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej składu Zarządu Klubu w części lub w całości, Zarząd TMZZ może powołać Komisaryczny Zarząd Klubu na następną kadencję lub rozwiązać Klub.
   2. ustala wysokość składek członkowskich
   3. określa główne wytyczne działalności Klubu
  5. Zarząd Klubu składa się z:
   1. Przewodniczącego – Prezesa Klubu
   2. Zastępcy Przewodniczącego
   3. Sekretarza
  6. Zarząd zbiera się przynajmniej raz w miesiącu. Terminy spotkań wyznacza Przewodniczący – Prezes Klubu. W zebraniu zarządu z głosem doradczym uczestniczą osoby kierujące poszczególnymi sekcjami Klubu.
  7. Zarząd wyznacza terminy oraz miejsca plenerów. Informacje te publikowane są na stronach internetowych Klubu.
 7. Członkostwo w Klubie
  1. Członkiem Klubu zostaje się po podpisaniu deklaracji o przystąpieniu do Klubu, uzyskaniu akceptacji Zarządu Klubu i opłaceniu składek członkowskich.
  2. W przypadku odmowy przyjęcia do Klubu przez Zarząd, starający się o przyjecie może odwołać się do Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej.
  3. Członek Klubu zobowiązuje się do godnego reprezentowania Klubu oraz do opłacania składek.
  4. Składka członkowska w Klubie wynosi 50 zł rocznie i jest płacona z góry w pełnej wysokości. Nad poborem składek czuwa Sekretarz Klubu. Uczniowie oraz studenci studiów dziennych zwolnieni są z opłacania składek.
  5. Składka jest opłacana przy wstąpieniu do Klubu w pełnej wysokości, gdy wstąpienie nastąpiło do końca czerwca danego roku, lub w połowie wysokości, gdy akt ten nastąpił w okresie od lipca do końca grudnia danego roku. Członkowie Klubu opłacają składki do dnia 30 czerwca danego roku.
  6. W imprezach organizowanych przez Klub mogą uczestniczyć osoby niezrzeszone. Muszą się one jednak liczyć z możliwością ponoszenia pełnej odpłatności z tytułu poniesionych przez Klub nakładów na organizację danej imprezy.
  7. Ustanie członkostwa w Klubie może nastąpić w skutek:
   1. Pisemnej rezygnacji
   2. Usunięcia z szeregu członków Klubu dokonanego przez Zarząd. W tym przypadku służy możliwość odwołania do Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej.
   3. Nieopłacenie w ciągu 6 miesięcy od dnia wymagalności należnej składki.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Statutu Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej.
 9. Powyższy Regulamin został zatwierdzony przez Walne Zebranie Złotoryjskiego Klubu Fotograficznego w dniu 29 kwietnia 2010 r.

3 thoughts on “Projekt regulaminu ZKF

 1. Moje uwagi:

  VI.3. Zmienił bym z 20% na 50% + 1
  VII.4. – stanowczo sprzeciwiam się dyskryminacji studentów zaocznych! nie dość, że muszą płacić wysokie czesne, pracować to nie mają w wielu miejscach ulg! Wolność! Równość! Tolerancja! Dodał bym też może rabat dla rencistów oraz emerytów i dla wszystkich grup możliwość dobrowolnej rezygnacji z praw bo nie każdy student chce być zwolniony z opłat.

 2. VI.3 – ja bym pozostał przy 20%, obecnie na papierze klub ma całkiem sporo członków więc ciężko będzie zebrać >50%

Dodaj komentarz

Next Post

Wybierz zdjęcie XVII Tygodnia!

Dzisiaj po Walnym Zebraniu nastąpi wybór Zdjęcia XVII Tygodnia. Czy ktoś jeszcze pamięta niejakiego Stirlitza? To takie skojarzenie: XVII Tydzień – Siedemnaście mgnień wiosny…